Document
Đóng
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất

Theo phương pháp dựng lại Chữ Thái/Tai Nguồn, có số lượng nhiều hơn 60% chữ phụ âm và 70% chữ nguyên âm của chữ Thái Việt Nam Thống Nhất mà chuyển ngữ với chữ Thái Lan hiện đại được. Như vậy, một cách khoa học để xây dựng bàn phím chữ Thái Việt Nam Thống Nhất là lấy bàn phím chữ Thái Lan làm cơ sở với sự sủa đổi một số phím cho phù hợp. Kết quả của việc nghiên cứu này là bàn phím chữ Thái Việt Nam Thống Nhất.

Chữ Thái Việt Nam Thống Nhất (TVNTN) là bộ chữ Thái được xây dựng theo nhu cầu thống nhất hóa các bộ chữ Thái ở Việt Nam để phổ biến việc học-tập chữ Thái. Bộ chữ này do Chương trình Thái học Việt Nam thuộc Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng. Mặc dù chữ TVNTN là bộ chữ được xây dựng mới nhưng bộ chữ này vẫn giữ lại tính chất riêng của các bộ chữ Thái Việt Nam ngày xưa. Như vậy bộ chữ TVNTN có quan hệ với chữ Thái Lan (TL) nói riêng và chữ Thái/Tai của các dân tộc Thái/Tai ở Khu vực Đông Nam Á nói chung.

Nguồn: Yukti Mukdawijitra
Tải file đính kèm:
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái
Xây dựng bộ font chữ Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế